Yabla video uses of 鹿肉

服务员 fúwùyuán
yào
鲤鱼 lǐyú
鲈鱼 lúyú
鲢鱼 liányú
鲤鱼 lǐyú
鲈鱼 lúyú
鲢鱼 liányú
鹿肉 lùròu
Waiter! I want carp, striped bass, catfish, braised carp, braised striped bass, braised catfish, braised deer...
ròu
鹿肉 lùròu
ròu
ròu
jiù
děi
注意 zhùyì
le
braised pork, braised deer, braised donkey, braised fish, then you must remember...