Yabla video uses of 预计

其实 qíshí
那个 nàge
时候 shíhou
他们的 tāmende
心里 xīnli
预计 yùjì
就是 jiùshì
几个 jǐge
星期 xīngqī
At that time, they really expected it to be a few weeks.
预计 yùjì
平稳 píngwěn
qiě
更加 gèngjiā
健康 jiànkāng
de
经济增长 jīngjìzēngzhǎng
jiāng
wèi
股市 gǔshì
提供 tígōng
支撑 zhīchēng
We predict steady and healthy economic growth that will support the stock market.
预计 yùjì
èr
líng
nián
We predict that in 2014,
hēi
shí
顾问 gùwèn
合伙人 héhuǒrén
公司 gōngsī
董事长 dǒngshìzhǎng
拜伦 Bàilún
Wéi
ēn
预计 yùjì
Blackstone Advisory Partners LP's Vice Chairman Byron Wien predicts:
预计 yùjì
cóng
今年 jīnnián
年底 niándǐ
dào
明年 míngnián
We estimate that from the end of this year until next year,
预计 yùjì
èr
líng
nián
jiāng
实现 shíxiàn
百分之 bǎifēnzhī
一点 yīdiǎn
de
zhèng
增长 zēngzhǎng
Estimates predict 2014 will see a 1.1% growth.
zài
可以 kěyǐ
预计 yùjì
de
未来 wèilái
In the estimable future,
预计 yùjì
ne
èr
líng
sān
nián
de
早些 zǎoxiē
时候 shíhou
出货 chūhuò
They are forecast to go on sale in early 2013.
预计 yùjì
èr
líng
sān
nián
早些 zǎoxiē
shí
hòu
出货 chūhuò
They are expected to go on sale in early 2013.
日本 Rìběn
气象厅 qìxiàngtīng
预计 yùjì
the Japan Meteorological Agency predicted that
我们 wǒmen
预计 yùjì
liǎng
亿
a
回忆 huíyì
gēn
追忆 zhuīyì
We predict two hundred million. Remembering and recollecting,
无法 wúfǎ
预计 yùjì
明天 míngtiān
所以 suǒyǐ
从不 cóngbù
懒惰 lǎnduò
I can never predict tomorrow, therefore I can never be lazy
专家 zhuānjiā
预计 yùjì
dào
2020 2020
nián
我国 wǒguó
石油 shíyóu
消费 xiāofèi
liàng
最少 zuìshǎo
yào
4.5 4.5
亿
dūn
Experts estimate that by the year 2020, China will be consuming at least 450 million tons a year,