Yabla video uses of 鸡肉

只要 zhǐyào
鸡肉 jīròu
涨价 zhǎngjià
jiù
xíng
la
我们 wǒmen
hái
可以 kěyǐ
天天 tiāntiān
chī
肯德基 Kěndéjī
ma
As long as the price of chicken remains, we can still eat KFC every day.
除了 chúle
一些 yīxiē
来自 láizì
日本 Rìběn
de
shí
cái
之外 zhīwài
这个 zhège
套餐 tàocān
另一 lìngyī
主角 zhǔjué
就要 jiùyào
shǔ
鸡肉 jīròu
piàn
鸡肉 jīròu
mi
le
Other than these ingredients from Japan, this set meal has another highlight, the sliced and minced chicken.
然后 ránhòu
yǒu
素菜 sùcài
jūn
lèi
鸡肉 jīròu
豆腐 dòufu
hěn
duō
东西 dōngxi
de
There are the vegetables, mushrooms, chicken, bean curd and many others.
豆腐 dòufu
dōu
剩下 shèngxià
duō
le
那个 nàge
鸡肉 jīròu
bèi
nín
吃完 chīwán
了? le?
Bean curd. There's hardly anything left. -The chicken is also finished?
zhǔ
jiǔ
le
之后 zhīhòu
fàng
海鲜 hǎixiān
a
或者 huòzhě
什么 shénme
鸡肉 jīròu
什么 shénme
This has been cooked for a long time with seafood, chicken, etc.
这个 zhège
shì
丸子 wánzi
鸡肉 jīròu
丸子 wánzi
This one here is? Meatball, chicken meatball.
shuō
zhè
因为 yīnwèi
里边 lǐbian
a
yǒu
一种 yīzhǒng
鸡肉 jīròu
hěn
特别 tèbié
叫做“ jiàozuò"
liǎng
huáng
鸡” jī"
This is because there's a type of chicken used that's very special, called the Er Huang Ji [breed of chicken].
这个 zhège
jiǔ
de
味道 wèidào
gēn
这个 zhège
鸡肉 jīròu
还是 háishì
mán
pèi
de
This wine actually does go quite well with the chicken!
这个 zhège
鸡肉 jīròu
刚才 gāngcái
那个 nàge
醉酒 zuìjiǔ
醉鸡 zuìjī
de
那个 nàge
味道 wèidào
hái
zài
嘴巴 zuǐbā
the taste of that dish was still lingering in my mouth.