Yabla video uses of 办公室

办公室 bàngōngshì
yǒu
一个人 yīgèrén
zài
chī
黄瓜 huángguā
jiù
整个 zhěnggè
dōu
shì
那个 nàge
黄瓜 huángguā
de
wèi
When one person is eating cucumber, the whole room smells like cucumber.
jiù
到了 dàole
地下室 dìxiàshì
de
那个 nàge
办公室 bàngōngshì
He took me down to the office in the basement
ér
办公室 bàngōngshì
ne
dōu
hěn
高档 gāodàng
当然 dāngrán
dōu
shì
de
Their offices are stylish and of course, they're all rented.
有意思 yǒuyìsi
de
shì
mǒu
shěng
小小 xiǎoxiǎo
de
办公室 bàngōngshì
主任 zhǔrèn
Interestingly, the director of a small provincial office
各位 gèwèi
你们 nǐmen
xiǎng
xiǎng
a
一个人 yīgèrén
ne
每天 měitiān
zuò
zài
办公室 bàngōngshì
jiù
xiě
zhè
几个 jǐge
If you think about it. Someone who sits in their office and just writes these few characters every single day.
kàn
zhè
办公室 bàngōngshì
de
咖啡 kāfēi
全都 quándōu
shì
独家 dújiā
Look at the coffee in this office building, they're all exclusive brands
办公室 bàngōngshì
就是 jiùshì
磨练 móliàn
麻雀 máquè
men
zuì
适合 shìhé
过得 guòdé
地方 dìfang
le
An office is actually the best place for toughening up "sparrows"
办公室 bàngōngshì
就是 jiùshì
磨练 móliàn
麻雀 máquè
men
zuì
适合 shìhé
不过 bùguò
de
地方 dìfang
le
The office is the best place for toughening up "sparrows"
Hán
队长 duìzhǎng
回到 huídào
办公室 bàngōngshì
Captain Han returned to his office.
zài
我们 wǒmen
火石 huǒshí
de
xīn
de
办公室 bàngōngshì
at our new Firestone office
en
zǒu
dào
办公室 bàngōngshì
de
时候 shíhou
碰巧 pèngqiǎo
听到 tīngdào
zài
jiǎng
电话 diànhuà
Um, when I reached his office, I happened to hear his phone conversation.