Yabla video uses of 设置

gěi
自己 zìjǐ
设置 shèzhì
环球 huánqiú
de
路线 lùxiàn
I set up a route around the world,
现在 xiànzài
准备 zhǔnbèi
开始 kāishǐ
动态 dòngtài
设置 shèzhì
Now it's time to do the testing.
zhí
tóu
zhàn
nèi
hái
设置 shèzhì
le
自助 zìzhù
终端 zhōngduān
a terminal has also been set up at the delivery station
然后 ránhòu
市场 shìchǎng
总监 zǒngjiān
ne
下面 xiàmian
设置 shèzhì
le
yǒu
sales sales
Below the VP of Sales, I've put the sales department.