Yabla video uses of 设想

zài
zhuī
wěi
事故 shìgù
zhōng
后果 hòuguǒ
不堪 bùkān
设想 shèxiǎng
during rear-end collisions, the consequences would be unimaginable.
回答 huídá
le
童年 tóngnián
主要 zhǔyào
设想 shèxiǎng
de
问题 wèntí
You've answered a question I've been asking myself since I was a kid.
第二 dì'èr
shì
dào
那个 nàge
设想 shèxiǎng
chū
sān
套餐 tàocān
失败 shībài
Secondly, you thought up the three package deals. That failed.