Yabla video uses of 设定

参与者 cānyùzhě
men
需要 xūyào
xiān
zài
两难 liǎngnán
困境 kùnjìng
de
设定 shèdìng
xià
讨论 tǎolùn
道德 dàodé
Participants need to have a discussion regarding morals under hard circumstances.
ér
最终 zuìzhōng
dāng
完成 wánchéng
le
这样 zhèyàng
一种 yīzhǒng
自我 zìwǒ
自我 zìwǒ
de
这样 zhèyàng
一种 yīzhǒng
地位 dìwèi
de
设定 shèdìng
以后 yǐhòu
ne
and after all, when they finished this kind of, his own, his own kind of assertion of his position, afterwards,