Yabla video uses of 设备

现在 xiànzài
所有 suǒyǒu
de
设备 shèbèi
dōu
已经 yǐjīng
准备好了 zhǔnbèihǎole
All the equipment is now ready.
通过 tōngguò
各种 gèzhǒng
制冷 zhìlěng
设备 shèbèi
达到 dádào
低温 dīwēn
保险 bǎoxiǎn
de
目的 mùdì
These lockers use various cooling systems to keep the temperature down.
陈奕迅 Chén Yìxùn
de
父亲 fùqīn
陈裘大 Chén Qiúdà
任职 rènzhí
香港 Xiānggǎng
房屋 fángwū
shǔ
总务 zǒngwù
设备 shèbèi
工程师 gōngchéngshī
Eason Chen's father, Chen Qiuda, was the General Engineer of the Hong Kong Housing Department.
所以 suǒyǐ
a
zài
布满 bùmǎn
这个 zhège
操作 cāozuò
按钮 ànniǔ
hěn
duō
复杂 fùzá
设备 shèbèi
de
调音 tiáoyīn
台上 táishàng
ne
Despite the complicated machinery and buttons involved with this equalizer,
以及 yǐjí
你的 nǐde
训练 xùnliàn
状态 zhuàngtài
de
一种 yīzhǒng
训练 xùnliàn
设备 shèbèi
as well as helping you change the way you exercise.
训练 xùnliàn
设备 shèbèi
jiào
KINESIS KINESIS
set of training equipment called Kinesis.
所以 suǒyǐ
shuō
这个 zhège
设备 shèbèi
的话 dehuà
可以 kěyǐ
ràng
我们的 wǒmende
肌肉 jīròu
So this equipment can make our muscles
不要 bùyào
zài
设备 shèbèi
shàng
Don't support yourself on the equipment.
好像 hǎoxiàng
城市 chéngshì
这些 zhèxiē
设备 shèbèi
shàng
yào
chà
xiē
the facilities look worse than city schools.
liú
zhe
添置 tiānzhì
一些 yīxiē
设备 shèbèi
什么的 shénmede
to add some equipment and things,