Yabla video uses of 计算

绝对 juéduì
不是 bùshì
jiā
jiù
等于 děngyú
èr
这么 zhème
简单 jiǎndān
de
计算 jìsuàn
方式 fāngshì
It's never like the simple calculation of one plus one equals two
按照 ànzhào
zuì
高价 gāojià
jiǔ
bǎi
美元 Měiyuán
měi
比特 bǐtè
lái
计算 jìsuàn
Calculating based on the highest price of 900 USD per bitcoin,
如果 rúguǒ
àn
zhè
zuò
占地 zhàndì
平米 píngmǐ
de
要价 yàojià
sān
十万 shíwàn
计算 jìsuàn
If you calculate the price of this 300,000 RMB tomb by square meter,
按照 ànzhào
de
工资 gōngzī
水平 shuǐpíng
de
五分之一 wǔfēnzhīyī
lái
计算 jìsuàn
Calculated according to one fifth of his salary,
yǒu
网友 wǎngyǒu
计算 jìsuàn
如果 rúguǒ
zài
银行 yínháng
cún
分钱 fēnqián
A guy online calculated for us: If you save five cents in a bank,
原来 yuánlái
春节 Chūnjié
shì
按照 ànzhào
中国 Zhōngguó
农历 nónglì
计算 jìsuàn
de
新年 xīnnián
Originally, the date of Chinese New Year was based on China's agrarian calendar.