Yabla video uses of 蟹肉

zài
yòng
xiè
jiǎo
de
xiǎo
头顶 tóudǐng
进去 jìnqù
蟹肉 xièròu
自然 zìrán
jiù
出来 chūlái
le
Then push the pointy side of the crab leg into it. The crab meat comes out naturally.
蟹肉 xièròu
zhàn
shàng
Jiāng
调料 tiáoliào
特别 tèbié
好吃 hǎochī
We dip the crab meat in ginger vinegar. Very tasty.