Yabla video uses of 肉麻

就是 jiùshì
就是 jiùshì
直接 zhíjiē
dào
ràng
觉得 juéde
dōu
hěn
肉麻 ròumá
It's like, it's so straightforward that you'll feel uncomfortable.
ràng
别人 biérén
感觉到 gǎnjuédào
非常 fēicháng
肉麻 ròumá
知道 zhīdào
me
zhēn
肉麻 ròumá
You make other people really disgusted. You know? Really disgusting.