Yabla video uses of 肉体

guān
jūn
zhè
shì
这么 zhème
jiǔ
以来 yǐlái
第一次 dìyīcì
yǒu
肉体 ròutǐ
接触 jiēchù
Guan GuJun, this much time has passed and this is the first time that your body has touched mine!
迎接 yíngjiē
肉体 ròutǐ
社会 shèhuì
身份 shēnfèn
de
双重 shuāngchóng
死亡 sǐwáng
to experience the death of both body and social identity.
但是 dànshì
死亡 sǐwáng
仅仅 jǐnjǐn
shì
肉体 ròutǐ
de
Death is not just physical.
出局 chūjú
zhě
jiāng
进入 jìnrù
肉体 ròutǐ
体验 tǐyàn
死后 sǐhòu
世界 shìjiè
de
环节 huánjié
The person then enters the world after death.
因为 yīnwèi
假如 jiǎrú
shì
奴隶 núlì
就是 jiùshì
cóng
精神 jīngshén
肉体 ròutǐ
dōu
chù
zài
bèi
奴役 núyì
状态 zhuàngtài
because you, if you are a slave, your mental and physical state are in slavery,