Yabla video uses of 肉食

目前 mùqián
常熟 Chángshóu
de
shēng
xiān
zhí
tóu
品种 pǐnzhǒng
涵盖 hángài
le
蔬菜, shūcài,
水果, shuǐguǒ,
肉食, ròushí,
禽蛋, qíndàn,
冷冻 lěngdòng
休闲 xiūxián
食品 shípǐn
děng
qiān
èr
bǎi
zhǒng
As of now, Changshu has 1,200 kinds of "Freshness Delivered" products, including vegetables, fruits, meats, eggs, frozen food, and snacks.