Yabla video uses of 肉眼

è
那个 nàge
hǎo
基友 jīyǒu
de
jiā
tài
yuǎn
le
肉眼 ròuyǎn
kàn
不到 bùdào
Um, your friend's place is too far. You can't see it with the naked eye.
比如 bǐrú
shuō
桌子 zhuōzi
dōu
shì
我们 wǒmen
能够 nénggòu
肉眼 ròuyǎn
kàn
dào
de
东西 dōngxi
For example, a table. These are all things we can see with our eyes.