Yabla video uses of 羊肉

"A little" "A little"
羊肉 yángròu
"for my" "for my"
筷子 kuàizi
"to dig out of this stew" "to dig out of this stew"
A little lamb for my chopsticks to dig out of this stew
en
然后 ránhòu
找到 zhǎodào
一家 yījiā
上面 shàngmian
xiě
zhe
正宗 zhèngzōng
内蒙古 Nèiměnggǔ
羊肉 yángròu
de
这个 zhège
涮羊肉 shuànyángròu
guǎn
then we found a lamb stew restaurant with the written words "authentic Inner Mongolian lamb".
好像 hǎoxiàng
也就是 yějiùshì
zài
那个 nàge
时候 shíhou
ba
突然 tūrán
de
觉得 juéde
jiā
里面 lǐmiàn
de
羊肉 yángròu
cái
shì
zuì
好吃 hǎochī
de
I think it was then when I suddenly realized the lamb from my hometown was the most delicious
然后 ránhòu
cái
huì
觉得 juéde
还是 háishì
家里 jiālǐ
面的 miàndī
羊肉 yángròu
最好 zuìhǎo
chī
only then did I realize, the lamb from my hometown was still the most delicious.
所以 suǒyǐ
ne
huì
今天 jīntiān
特别 tèbié
de
mǎi
le
一些 yīxiē
羊肉 yángròu
萝卜 luóbo
So, I will... Today, I specially bought some lamb and turnips.
妈妈 māma
jiù
huì
gěi
zuò
涮羊肉 shuànyángròu
dùn
羊肉 yángròu
等等 děngděng
So, my mom would make me lamb stew.
羊肉 yángròu
suī
hǎo
也不 yěbù
yào
duō
chī
Although lamb is good, we should not eat too much of it,
冬季 dōngjì
进补 jìnbǔ
a
xiàng
这个 zhège
羊肉 yángròu
Winter tonification, like this lamb.
yǒu
mài
吃食 chīshi
de
胡同 hútòng
jiù
jiào
羊肉 yángròu
胡同、 hútòng,
gān
miàn
胡同 hútòng
Hutongs that sell food are called "Lamb Hutong," "Dried Noodle Hutong."
不能 bùnéng
zǒu
a
这个 zhège
羊肉 yángròu
问题 wèntí
不能 bùnéng
zǒu
You can't leave. There's a problem with your meat. Don't go anywhere.
正好 zhènghǎo
刚才 gāngcái
chī
de
羊肉 yángròu
不新鲜 bùxīnxiān
Perfect. I just ate lamb meat that wasn't fresh.
shuō
这个 zhège
羊肉 yángròu
a
shì
这个..... zhège.....
Your lamb meat, it's...