Yabla video uses of 红烧肉

比如 bǐrú
shuō
jiù
shāo
红烧肉 hóngshāoròu
ba
竟然 jìngrán
红烧肉 hóngshāoròu
shāo
chéng
bái
颜色 yánsè
de
For example, cooking braised pork, surprisingly, she cooks it without soy sauce.
红烧肉 hóngshāoròu
变成 biànchéng
bái
shāo
ròu
啊? a?
Braised pork turns into white pork?
红烧肉 hóngshāoròu
One is braised pork.