Yabla video uses of 画室

这里 zhèlǐ
ne
就是 jiùshì
你的 nǐde
xīn
画室 huàshì
怎么样 zěnmeyàng
This is your new drawing studio. What do you think?
这里 zhèlǐ
ne
就是 jiùshì
你的 nǐde
xīn
画室 huàshì
怎么样 zěnmeyàng
And this can be your new studio. What do you think?