Yabla video uses of 生计

农民 nóngmín
无法 wúfǎ
维持 wéichí
生计 shēngjì
and farmers not able to make enough to support themselves,
解决 jiějué
le
至少 zhìshǎo
liǎng
qiān
bǎi
míng
流浪汉 liúlànghàn
de
生计 shēngjì
It can help address the livelihoods of at least 2,500 homeless people.
终日 zhōngrì
忙于 mángyú
生计 shēngjì
行善 xíngshàn
积德 jīdé
zhī
shì
duō
yǒu
荒疏 huāngshū
The whole day I was busy making a living, I've been neglecting the idea that one good deed deserves another.