Yabla video uses of 牛蛙

任选 rènxuǎn
tàn
kǎo
huò
tàn
kǎo
牛蛙 niúwā
份儿 fènr
Either one portion of charcoal grilled fish or charcoal grilled bullfrog,
这里 zhèlǐ
除了 chúle
tàn
kǎo
běi
tàn
kǎo
牛蛙 niúwā
de
点击率 diǎnjīlǜ
hěn
gāo
而且 érqiě
分量 fènliang
十足 shízú
Here, other than the charcoal grilled fish, the charcoal grilled bullfrog is also very popular with its heavy portion.