Yabla video uses of 牛腩

牛舌 niúshé
牛排 niúpái
牛腩 niúnǎn
niú
huā
究竟 jiūjìng
zhǒng
牛肉 niúròu
huì
shì
食客 shíkè
men
zuì
公认 gōngrèn
de
招牌菜 zhāopáicài
ne
Cow tongue, ribs, brisket, five flower beef. What kind of beef is the most popular signature dish?
zuì
好吃 hǎochī
de
nín
可以 kěyǐ
kàn
一下 yīxià
这边 zhèbiān
yǒu
xuě
róng
三角 sānjiǎo
牛腩 niúnǎn
a
The best part, you can see here, is [the] Snow Velvet triangle brisket.