Yabla video uses of 牛排

或者 huòzhě
天天 tiāntiān
chī
牛排 niúpái
套餐 tàocān
xíng
我们 wǒmen
其实 qíshí
无所谓 wúsuǒwèi
de
Or maybe a beef steak combo. We are fine with anything.
牛舌 niúshé
牛排 niúpái
牛腩 niúnǎn
niú
huā
究竟 jiūjìng
zhǒng
牛肉 niúròu
huì
shì
食客 shíkè
men
zuì
公认 gōngrèn
de
招牌菜 zhāopáicài
ne
Cow tongue, ribs, brisket, five flower beef. What kind of beef is the most popular signature dish?
逻辑 luóji
这样 zhèyàng
xiǎng
如果 rúguǒ
一块 yīkuài
牛排 niúpái
shì
这样 zhèyàng
的话 dehuà
Logically speaking, when you are eating the steak,
就是 jiùshì
喜欢 xǐhuan
这个 zhège
牛排 niúpái
全部 quánbù
dōu
一块 yīkuài
一块 yīkuài
qiē
hǎo
le
cutting the steak into little little cubes first,
chī
le
鸽子 gēzi
还有 háiyǒu
牛排 niúpái
pigeon and steak.
所以 suǒyǐ
ne
jiā
běn
de
dān
zhù
ne
能够 nénggòu
牛排 niúpái
de
这种 zhèzhǒng
这么 zhème
qiáng
de
质感 zhìgǎn
So, the Cabernet's tartness is able to mix with this kind of strong-textured food like steak.
所以 suǒyǐ
这个 zhège
属于 shǔyú
经典 jīngdiǎn
搭配 dāpèi
jiā
běn
pèi
牛排 niúpái
So, this is a classic pairing. Cabernet and steak.
所以 suǒyǐ
牛排 niúpái
yào
zài
后面 hòumian
一点 yīdiǎn
So, the steak will come at the end then.
没错 méicuò
现在 xiànzài
我们 wǒmen
可以 kěyǐ
shì
牛排 niúpái
So we can try the steak now.
牛排 niúpái
shì
比较 bǐjiào
yǒu
质感 zhìgǎn
Steak has a lot of texture.
diǎn
de
shì
牛排 niúpái
这种 zhèzhǒng
情况 qíngkuàng
我们 wǒmen
怎么办 zěnmebàn
ne
and you order steak, what are we supposed to do in this situation?
牛排 niúpái
shì
比较 bǐjiào
tài
男性化 nánxìnghuà
一定要 yīdìngyào
zhǎo
zhī
Steak is quite, it's too manly. You definitely need a bottle of-
如果 rúguǒ
万一 wànyī
朋友 péngyou
diǎn
de
shì
diǎn
de
shì
牛排 niúpái
的话 dehuà
If you have a friend who orders fish and one who orders steak,