Yabla video uses of 牛仔

还有 háiyǒu
这种 zhèzhǒng
牛仔 niúzǎi
de
短裤 duǎnkù
These are denim shorts
牛仔 niúzǎi
de
夹克 jiākè
A denim jacket.
而且 érqiě
通常 tōngcháng
整体 zhěngtǐ
搭配 dāpèi
平民 píngmín
牛仔 niúzǎi
可以 kěyǐ
彰显 zhāngxiǎn
chū
小小 xiǎoxiǎo
de
贵族 guìzú
fēng
The most important point is that, despite the casualness of jean skirts, you can still portray a classy image.
原来 yuánlái
质朴 zhìpǔ
de
牛仔 niúzǎi
duǎn
qún
néng
营造 yíngzào
chū
如此 rúcǐ
女人 nǚrén
de
LADY LADY
风格 fēnggé
It's surprising that a simple jean skirt can be a part of women's "lady" style.
相信 xiāngxìn
牛仔 niúzǎi
duǎn
qún
肯定 kěndìng
shì
měi
女孩子 nǚháizǐ
衣橱 yīchú
当中 dāngzhōng
de
必备 bìbèi
dān
pǐn
because I believe that this is an essential item in every woman's wardrobe.
就是 jiùshì
hěn
简单 jiǎndān
hěn
休闲 xiūxián
de
牛仔 niúzǎi
duǎn
qún
You can see that this was done with a simple jean skirt
dàn
牛仔 niúzǎi
这个 zhège
永远 yǒngyuǎn
退 tuì
流行 liúxíng
de
元素 yuánsù
the element of jeans material is never out of fashion
夏天 xiàtiān
de
时候 shíhou
huì
穿 chuān
牛仔 niúzǎi
de
duǎn
qún
然后 ránhòu
shàng
身穿 shēnchuān
T T
During the summer I'll match them with a T-shirt.
平常 píngcháng
的话 dehuà
牛仔 niúzǎi
duǎn
qún
huì
怎么 zěnme
搭配 dāpèi
ne
How do you normally match your jean skirts?
tiáo
牛仔 niúzǎi
duǎn
qún
Our first pick will be a jean skirt,
牛仔 niúzǎi
ne
shì
四季 sìjì
dōu
shì
不可缺少 bùkěquēshǎo
de
必备 bìbèi
dān
pǐn
A jean skirt is an essential clothing item for a woman in any season.
然后 ránhòu
牛仔 niúzǎi
的话 dehuà
其实 qíshí
可是 kěshì
shì
选择 xuǎnzé
一些 yīxiē
shuā
bái
de
One can go for brighter color items for this to
第一 dìyī
ne
shì
牛仔 niúzǎi
the first would be jean skirts.
āi
牛仔 niúzǎi
Ah, steamed veal ribs with pepper sauce.