Yabla video uses of 烤肉

shì
一种 yīzhǒng
piān
tián
de
有点 yǒudiǎn
烤肉 kǎoròu
de
味道 wèidào
de
jiàng
It's a type of sweet sauce with a bit of a barbecued meat flavor.
所以 suǒyǐ
这个 zhège
liào
gēn
我们 wǒmen
平时 píngshí
chī
de
其他 qítā
地方 dìfang
烤肉 kǎoròu
de
liào
不一样 bùyīyàng
吗? ma?
觉得 juéde
So, you think this sauce and the sauce we usually eat other places, grilled meat sauce, are different?