Yabla video uses of 正当时

那么 nàme
澳洲 Àozhōu
de
房产 fángchǎn
投资 tóuzī
是否 shìfǒu
正当时 zhèngdāngshí
ne
So, is now the right time to invest in Australian real estate?
那么 nàme
此时 cǐshí
投资 tóuzī
澳洲 Àozhōu
是否 shìfǒu
正当时 zhèngdāngshí
So, is now a good time to invest in Australia?