Yabla video uses of 正比

ài
bèi
ài
不一定 bùyīdìng
chéng
正比 zhèngbǐ
Loving and being loved is not always in the same amount
shuài
实力 shílì
然后 ránhòu
shì
不成 bùchéng
正比 zhèngbǐ
de
那个 nàge
shì
不一样 bùyīyàng
de
ma
Handsome and strong are not directly proportionate. They are not the same.