Yabla video uses of 正名

如果 rúguǒ
希望 xīwàng
改变 gǎibiàn
zhè
一切 yīqiè
qǐng
yòng
你的 nǐde
行动 xíngdòng
yòng
你的 nǐde
智慧 zhìhuì
wèi
他们" tāmen"
正名" zhèngmíng"
If you would like to change this, please take action. Use your wisdom to adjust the name for them.
消除 xiāochú
歧视 qíshì
从“ cóng"
正名” zhèngmíng"
开始 kāishǐ
To eliminate discrimination, we should start with the "rectification of names."