Yabla video uses of

所以 suǒyǐ
下令 xiàlìng
全国 quánguó
jiāng
正月 zhēngyuè
de
zhèng
chéng
zhēng
So, he ordered the whole country to say "zheng" (first tone) instead of "zheng" (fourth tone).
zài
这里 zhèlǐ
zhèng
yào
chéng
zhēng
zhè
shì
为什么 wèishénme
ne
Here, "zheng" (fourth tone) should be pronounced "zheng" (first tone). Why is that?