Yabla video uses of 会计

透明 tòumíng
指数 zhǐshù
shì
jiāng
公益 gōngyì
组织 zǔzhī
de
会计 kuàijì
报表 bàobiǎo
A transparency index shows you an NGO's accounting report,
wèi
音乐 yīnyuè
梦想 mèngxiǎng
最后 zuìhòu
de
会计 kuàijì
专业 zhuānyè
男孩 nánhái
dīng
shào
huá
The accounting major giving music one last shot, Ding Shahua.