Yabla video uses of 最牛

还是 háishì
wěn
稳当 wěndang
当地 dāngdì
zǒu
zài
le
中国 Zhōngguó
最牛 zuìniú
导演 dǎoyǎn
de
身后 shēnhòu
is that she is always supported by the best director in China.
或许 huòxǔ
zhè
cái
shì
fān
最牛 zuìniú
de
地方 dìfang
and this may be Xu Fan's biggest strength.
无疑 wúyí
shì
自己 zìjǐ
chā
zài
le
tuó
最牛 zuìniú
de
fèn
shàng
it is without a doubt that she's been planted on the best of soil.
dāng
zuì
xiān
de
huā
遭遇 zāoyù
最牛 zuìniú
de
fèn
When the most beautiful flower meets the best of soil.
《星 "xīng
途》 tú"
徐帆 Xú Fān
dāng
zuì
xiān
de
huā
遇到 yùdào
最牛 zuìniú
de
fèn
In "Stardom," Xu Fan, the lady, bumps into "the tramp."