Yabla video uses of 斗牛

o
因为 yīnwèi
kàn
guò
电影 diànyǐng
ZORRO ZORRO
里面 lǐmiàn
huì
yǒu
hěn
duō
斗牛 DǒuNiú
de
场景 chǎngjǐng
Oh? -You do remember all the bullfighting scenes in the movie, "Zorro," yes?
zhè
zhī
jiǔ
ne
不是 bùshì
来自 láizì
斗牛 DǒuNiú
de
故乡 gùxiāng
This bottle does not originate from the hometown of bullfighting.