Yabla video uses of 改正

duì
de
就要 jiùyào
敢于 gǎnyú
坚持 jiānchí
cuò
de
yào
敢于 gǎnyú
改正 gǎizhèng
If correct, you should stand by your view. If incorrect, you should have the courage to change.
就是 jiùshì
用来 yònglái
比喻 bǐyù
处罚 chǔfá
一个人 yīgèrén
lái
提醒 tíxǐng
其他 qítā
rén
yào
改正 gǎizhèng
自己 zìjǐ
de
行为 xíngwéi
is used as a metaphor for the punishment of a person to alert others to correct their behavior.