Yabla video uses of 摆设

diàn
de
大小 dàxiǎo
家具 jiājù
摆设 bǎishè
dōu
shì
先生 xiānsheng
十几 shíjǐ
nián
de
收藏 shōucáng
pǐn
The pieces inside the shop are items that she and her husband have collected for over several years.
不过 bùguò
ne
他们 tāmen
不止 bùzhǐ
shì
摆设 bǎishè
而是 érshì
可以 kěyǐ
ràng
nín
吃完 chīwán
fàn
之后 zhīhòu
and they're not only for decoration. After eating dinner,
suàn
de
shàng
shì
jiàn
摆设 bǎishè
and he thought that it could also serve as a decoration piece.