Yabla video uses of 据统计

据统计 jùtǒngjì
北京 Běijīng
每天 měitiān
bǎi
五十 wǔshí
wàn
rén
打车 dǎchē
According to statistics, 1.5 million people in Beijing hail cabs each day.
据统计 jùtǒngjì
我国 wǒguó
目前 mùqián
专车 zhuānchē
司机 sījī
人数 rénshù
已经 yǐjīng
guò
四十 sìshí
wàn
According to statistics, China now has over 400,000 private car drivers.
据统计 jùtǒngjì
According to figures,
据统计 jùtǒngjì
Based on statistics,