Yabla video uses of 年内

年内 niánnèi
经济 jīngjì
增速 zēngsù
有望 yǒuwàng
进一步 jìnyībù
zǒu
qiáng
Economic growth for the year is expected to strengthen further.
全世界 quánshìjiè
在未来 zàiwèilái
de
20 20
年内 niánnèi
即将 jíjiāng
出现 chūxiàn
石油 shíyóu
危机 wēijī
Within 20 years, the world would soon face another global oil crisis,