Yabla video uses of 工作室

这个 zhège
地方 dìfang
就是 jiùshì
zài
南京 Nánjīng
建立 jiànlì
de
第二 dì'èr
原生 yuánshēng
艺术 yìshù
工作室 gōngzuòshì
This place is the second art studio that I established in Nanjing.
有时 yǒushí
shàng
wán
晚上 wǎnshang
几乎 jīhū
dōu
shì
回到 huídào
工作室 gōngzuòshì
de
Sometimes, we would return to the studio immediately after class at night.
里面 lǐmiàn
有一些 yǒuyīxiē
比较 bǐjiào
简单 jiǎndān
de
我们 wǒmen
jiù
可以 kěyǐ
自己 zìjǐ
zài
工作室 gōngzuòshì
那边 nàbian
加工 jiāgōng
we can work on the simpler parts at our studio.
设计 shèjì
造型 zàoxíng
工作室 gōngzuòshì
and has worked at a design studio.
欢迎 huānyíng
来到 láidào
我的 wǒde
工作室 gōngzuòshì
Welcome to my studio.
大家 dàjiā
hǎo
shì
鸿雁 hóngyàn
欢迎 huānyíng
各位 gèwèi
参观 cānguān
我的 wǒde
工作室 gōngzuòshì
Hello everyone. I am Li Hong Yan. Welcome to my studio.