Yabla video uses of 审计

退休 tuìxiū
qián
老伯 lǎobó
zuò
审计 shěnjì
工作 gōngzuò
Before retiring, Mr. Wu worked in auditing.
重大 zhòngdà
事项 shìxiàng
审计 shěnjì
报告 bàogào
děng
重要 zhòngyào
情况 qíngkuàng
进行 jìnxíng
呈现 chéngxiàn
major projects, audit reports and other important matters.
可以 kěyǐ
ràng
大多数 dàduōshù
duì
财务 cáiwù
审计 shěnjì
感到 gǎndào
头疼 tóuténg
de
人们 rénmen
It can help most people confused by finance and auditing