Yabla video uses of 室温

可能 kěnéng
yuè
需要 xūyào
zài
室温 shìwēn
xià
饮用 yǐnyòng
the more it's likely that it needs to be drunk at room temperature.
温度 wēndù
可能 kěnéng
shì
yào
室温 shìwēn
jiù
可以 kěyǐ
Room temperature should be good.