Yabla video uses of 室外

现在 xiànzài
室外 shìwài
de
PM PM
èr
diǎn
de
浓度 nóngdù
ne
shì
líng
diǎn
líng
sān
毫克 háokè
měi
立方米 lìfāngmǐ
Here, outside, the concentration of PM2.5 is 0.103 milligrams per cubic meter.
不能 bùnéng
zài
室外 shìwài
多多 duōduō
逗留 dòuliú
ō
You should not stay outdoors for too long.
第一 dìyī
kuǎn
的话 dehuà
ne
shì
属于 shǔyú
产品 chǎnpǐn
de
室外 shìwài
美容 měiróng
产品 chǎnpǐn
de
销售 xiāoshòu
The first one was selling products for improving the exterior.
什么 shénme
jiào
室外 shìwài
美容 měiróng
产品 chǎnpǐn
What are "products for improving the exterior"?
室外 shìwài
美容 měiróng
就是 jiùshì
chē
Improving the exterior is getting a car wash.
chē
jiào
室外 shìwài
ma
Getting a car wash is called "the exterior"?
还有 háiyǒu
室外 shìwài
de
这个 zhège
美容 měiróng
de
套餐 tàocān
There's also a package deal for the exterior, so that it looks nice.