Yabla video uses of 室友

a
其实 qíshí
shì
室友 shìyǒu
hěn
高兴 gāoxìng
shuō
de
那么 nàme
年轻 niánqīng
Oh, actually I'm his roommate. I'm so happy you think I'm that young.
我们 wǒmen
只是 zhǐshì
觉得 juéde
作为 zuòwéi
你的 nǐde
室友 shìyǒu
朋友 péngyou
邻居 línjū
We just want to be your roommates, friends, neighbors.
当时 dāngshí
gēn
zhù
zài
一块 yīkuài
de
室友 shìyǒu
dōu
gēn
shuō
zhào
néng
闭嘴 bìzuǐ
ma
bié
chàng
le
The roommate I was living with then would say to me, "Zhao Ke, will you shut up? Stop singing!"
hái
bāng
我们的 wǒmende
室友 shìyǒu
行李 xíngli
a
欢迎 huānyíng
欢迎 huānyíng
谢谢 xièxie
Why don't you go and help our roommate with his luggage? -Welcome, welcome! -Thank you.
ràng
我的 wǒde
室友 shìyǒu
bāng
行李 xíngli
a
I will have my roommate help you with the luggage.
别客气 biékèqi
随便 suíbiàn
zuò
介绍 jièshào
一下 yīxià
这位 zhèwèi
shì
我的 wǒde
室友 shìyǒu
měi
jiā
Feel free to sit anywhere. Let us introduce oursleves, this is Meijia, my roommate.
站住 zhànzhù
新郎 xīnláng
shì
朝夕 zhāoxī
相处 xiāngchǔ
de
室友 shìyǒu
Hold it right there. The groom is my roommate. Somebody I hang out with all day long.
xiǎo
xián
jiù
yǒu
这样 zhèyàng
室友 shìyǒu
I have a housemate in this situation.