Yabla video uses of 室内

Shěn
gōng
shuō
只要 zhǐyào
室内 shìnèi
wén
de
dào
yān
wèi
空气污染 kōngqìwūrǎn
jiù
已经 yǐjīng
比较 bǐjiào
严重 yánzhòng
le
Mr. Shen says, by the time you can smell cigarette smoke, pollution is already rather serious.
yǒu
这个 zhège
室内 shìnèi
de
jiù
汽车 qìchē
室内 shìnèi
de
保养 bǎoyǎng
There's an interior... a package deal for maintaining the car's interior.