Yabla video uses of 委内瑞拉

老妇人 lǎofùrén
因为 yīnwèi
携带 xiédài
违禁 wéijìn
pǐn
zài
委内瑞拉 Wěinèiruìlā
机场 jīchǎng
bèi
拘捕 jūbǔ
le
An elderly woman was arrested in a Venezuela airport for carrying contraband.
cóng
这个 zhège
委内瑞拉 Wěinèiruìlā
直到 zhídào
这个 zhège
俄国 Éguó
Yóu
From this, from Venezuela all the way to Russia and Yukos,