Yabla video uses of 基础设施

那么 nàme
相对 xiāngduì
来说 láishuō
改造 gǎizào
这个 zhège
基础设施 jīchǔshèshī
de
So, relatively speaking, when attempting to change this infrastructure,
基础设施 jīchǔshèshī
就是 jiùshì
以前 yǐqián
de
石油 shíyóu
基础设施 jīchǔshèshī
ne
the infrastructure, in the past the oil infrastructure,