Yabla video uses of 地下室

一直 yīzhí
存在 cúnzài
地下室 dìxiàshì
de
仓库 cāngkù
It was stored in the basement in the warehouse.
jiù
到了 dàole
地下室 dìxiàshì
de
那个 nàge
办公室 bàngōngshì
He took me down to the office in the basement
要是 yàoshi
kàn
dào
咱俩 zánliǎ
hái
zhù
zài
地下室 dìxiàshì
咱俩 zánliǎ
děi
huáng
a
If my mom knew we were living in a basement, we'd be done!
zǒng
不会 bùhuì
zài
秒钟 miǎozhōng
de
时间 shíjiān
往来 wǎnglái
门厅 méntīng
地下室 dìxiàshì
之间 zhījiān
ba
Couldn't you get from the door to the basement in only a few seconds?
其余 qíyú
de
sān
Tái
zǒu
de
dōu
shì
地下室 dìxiàshì
The other three go through the basement.