Yabla video uses of 吹牛

zhè
shì
老公 lǎogōng
jiù
ài
吹牛 chuīniú
This is my husband. He loves to brag.
nín
nín
这个 zhège
这个 zhège
汉语 Hànyǔ
程度 chéngdù
a
shì
什么样 shénmeyàng
jiù
什么样 shénmeyàng
r
bié
吹牛 chuīniú
You! Your Mandarin level. Just be honest. Don't bluff.
有些 yǒuxiē
me
chuī
吹牛 chuīniú
liáo
聊天 liáotiān
duì
ba
We chat. -Right.