Yabla video uses of 吃肉

tóng
tóng
吃肉 chīròu
ma
Tong Tong, do you want meat?
吃肉 chīròu
le
a
Time for some meat.
zuì
ài
chī
夫人 fūren
zuò
de
dùn
排骨 páigǔ
ài
吃肉 chīròu
I loves my wife's pork rib stew; I like meat.
wa
所以 suǒyǐ
如果 rúguǒ
喜欢 xǐhuan
吃肉 chīròu
如果 rúguǒ
喜欢 xǐhuan
chī
牛肉 niúròu
如果 rúguǒ
喜欢 xǐhuan
chī
雪花 xuěhuā
牛肉 niúròu
的话 dehuà
Wow, so if you like eating meat, if you like eating beef, if you like eating Snowflake Beef...
然后 ránhòu
hěn
shuǎng
huá
hěn
nán
zài
吃肉 chīròu
de
时候 shíhou
chī
dào
shuǎng
huá
de
感觉 gǎnjué
And it's very creamy. It's very hard when eating meat to have a creamy feeling.
duì
ròu
就是 jiùshì
zài
吃肉 chīròu
de
时候 shíhou
ne
Yes. The fish... I mean when eating the fish,