Yabla video uses of 共计

měi
小时 xiǎoshí
liǎng
bǎi
yuán
共计 gòngjì
shì
liǎng
bǎi
十九 shíjiǔ
wàn
yuán
and at RMB 200 per hour, that comes to a total of RMB 2.19 million.
婚宴 hūnyàn
8 8
wàn
共计 gòngjì
2,370,000 2,370,000
yuán
80,000 on a wedding banquet for a total of 2.37 million RMB.
三级 sānjí
文物 wénwù
èr
十七 shíqī
jiàn
一般 yībān
文物 wénwù
共计 gòngjì
五十 wǔshí
jiàn
27 national grade three cultural relics, and 27 general relics, totalling 54 in all.
[共计 [gòngjì
捐款 juānkuǎn
6000 6000
元] yuán]
The total donation was more than 6,000 yuan.