Yabla video uses of 公正

教育 jiàoyù
de
公平 gōngpíng
公正 gōngzhèng
这个 zhège
话题 huàtí
可能 kěnéng
一直 yīzhí
zài
继续 jìxù
This topic of education equality and fairness might continue,
公平 gōngpíng
公正 gōngzhèng
de
问题 wèntí
the problem of equality and fairness.