Yabla video uses of 公共设施

还有 háiyǒu
一些 yīxiē
rén
ne
早晨 zǎochén
huì
来到 láidào
一些 yīxiē
公共设施 gōnggòngshèshī
de
旁边 pángbiān
lái
选择 xuǎnzé
使用 shǐyòng
公共设施 gōnggòngshèshī
进行 jìnxíng
一下 yīxià
早晨 zǎochén
de
晨练 chénliàn
There are also some people who choose to use public equipment to do their early morning exercises.