Yabla video uses of 内部

使 shǐ
系统 xìtǒng
内部 nèibù
回复 huífù
弹性 tánxìng
足够 zúgòu
应对 yìngduì
未来 wèilái
de
挑战 tiǎozhàn
It helps to restore resilience within a system so that it can face future challenges.
而且 érqiě
yào
进入 jìnrù
dào
内部 nèibù
采访 cǎifǎng
拍摄 pāishè
and did interviews and photography inside them.
ér
素斋 sùzhāi
也就是 yějiùshì
shí
shì
yào
身体 shēntǐ
内部 nèibù
清理 qīnglǐ
干净 gānjìng
And fasting is to eat vegetables only. This is to clean the inner part of the body.
整个 zhěnggè
内部 nèibù
dōu
长出 zhǎngchū
xīn
de
叶子 yèzi
lái
The entire inner portion has already spawned new leaves.
dàn
内部 nèibù
què
进行 jìnxíng
le
改造 gǎizào
there have been modifications to the interior.
你们 nǐmen
zài
qiáo
qiáo
这位 zhèwèi
整个 zhěnggè
jūn
内部 nèibù
de
特务 tèwu
Look at this person, a special agent who completely infiltrated the inside ranks of our army.