Yabla video uses of 内衣

běn
mìng
nián
总算 zǒngsuàn
过去 guòqu
le
děi
gěi
自己 zìjǐ
mǎi
一套 yītào
hóng
de
内衣 nèiyī
ba
My zodiac year is over! I need to buy myself a pair of not-red underwear!
běn
mìng
nián
kuài
到了 dàole
děi
gěi
自己 zìjǐ
mǎi
一套 yītào
红色 hóngsè
de
内衣 nèiyī
a
My zodiac year is coming! I need to buy myself a pair of red underwear!
mǎi
内衣 nèiyī
必须 bìxū
děi
试穿 shìchuān
a
When buying underwear, you must try them on first.